سخنرانی شنیدنی و تامل برانگیز پروفسور حسن عشایری درباب زندگی

سخنرانی شنیدنی و تامل برانگیز پروفسور حسن عشایری درباب زندگی

گفتگوهای برگزیده دکتر هلاکویی در رادیو روان  "گفتگویی مفید برای کسانی که دچار اضطراب و افسردگی هستند"

گفتگوهای برگزیده دکتر هلاکویی در رادیو روان  "گفتگوی مفیدی برای تمام نسل ها با دکتر هلاکویی، چرا بعضی ها تنها هستند ؟"

گفتگوهای برگزیده دکتر هلاکویی در رادیو روان  در این برنامه دکتر هلاکویی نحوه تعامل افراد نزدیک را با فرد سرطانی توضیح می دهد.

گفتگوهای برگزیده دکتر هلاکویی در رادیو روان  "گفتگوی باورنکردنی دختری با دکتر هلاکویی که کلام قادر به توصیف آن نیست"

دکتر هلاکویی در پاسخ به پدری که می خواهد عشق برای دختر نوجوانش تعریف کند به تعریف علمی عشق می پردازد.

دکتر فرهنگ هلاکویی در گفتگویی به این موضوع می پردازد که آیا افرادی خیانت دیده یا خیانت کننده ویژگی های روان شناختی مشترکی دارند؟

۱- توجه۲- مسئولیت۳- احترام۴- معرفتعاشقی از نگاه فروم ابتدا به معنای توجه به فرد مقابل است.دیدنش به شکلی برجسته تر در مقابل دیگران و البته در کنار آن، ...View Details

ما معروف ترین تعریف از عشق را اریک فروم در کتاب هنر عشق ورزیدن ارائه می کند. او عشق را ترکیبی از چهار عنصر می داند: ۱- توجه۲- مسئولیت۳- احترام۴- معرفت...View Details

Older Episodes »